Blog Archives

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Câu 1. Theo Bronxted, thì các chất và ion: NH4+ (1), Al(H2O)3+(2), S2- (3), Zn(OH)2 (4), K+ (5), Cl (6)

A. (1), (5), (6) là trung tính   B. (3), (2), (4) là bazơ        C. (4), (2) là lưỡng tính      D. (1), (2) là axit

Câu 2. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất tan và điện li mạnh?

  1. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4;         B. CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3;
  2. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2;                 D. KCl, H2SO4, H2O, CaCl2;

Câu 3. Trong các chất và ion sau: CO32- (1), CH3COO (2), HSO4(3), HCO3(4), Al(OH)3 (5):

A. 1,2 là bazơ.                                   B. 2,4 là axit.             C. 1,4,5 là trung tính.                       D. 3,4 là lưng tính.

Câu 4. Khi hoà tan trong nước, chất nào sau đây cho môi trường có pH lớn hơn 7?

A. NaCl.                                 B. Na2CO3.                 C. NaHSO4.                            D. NH4Cl.

Câu 5. Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH?

A. Na2CO3.                            B. NH4Cl.                   C. HCl.                                   D. KCl.

Câu 6. Cho 1.5 lit dung dịch KOH có pH=9. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là:

A. 10-9M.                               B. 9M.                                    C. 10-5 M.                               D. 1,5.10-5M.

Câu 7. Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng trao đổi ion?

A. MgSO4 + BaCl2 ® MgCl2 + BaSO4. B. HCl + AgNO3 ® AgCl + HNO3.

C. 2NaOH + CuCl2 ® 2NaCl + Cu(OH)2.                   D. Cu + 2AgNO3 ® Cu(NO3)2 + 2Ag.

Câu 8. Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0.5M với 100 ml dung dịch KOH 0.5M được dung dịch A.

a)     Tính nồng độ mol/l của ion OH trong dung dịch? Chọn đáp án đúng.

A. 0.65 M.                              B. 0.55M.                   C. 0.75M.                               D. 1.5M.

b)     Tính thể tích dung dịch HNO3 10% (D=1.1g/ml) để trung hoà dung dịch A? chọn đáp án đúng.

A. 83.9ml.                              B. 85.9ml.                  C. 85ml.                                 D. 90ml.

Câu 9. Chọn câu phát biểu đúng

  1. Axit là những chất có khả năng cho proton
  2. Bazơ là những chất  có khả năng nhận proton
  3. Phản ứng giữa một axit với một bazơ là phản ứng cho nhận proton
  4. Tất cả đều đúng

Câu 11. Cho các ion: Fe3+, Ag+, Na+, NO3, OH, Cl . Các ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong dung dịch?

A. Fe3+, Na+, NO3, OH B. Na+, Fe3+, Cl, NO3C. Ag+, Na+, NO3, Cl D. Fe3+, Na+, Cl, OH

Câu 12 . Cho: BaCl2 + A ® NaCl + B . Trong các câu trả lời sau, câu nào sai?

A. A là Na2CO3 ; B là BaCO3 B. A là NaOH; B là Ba(OH)2

C. A là Na2SO4; B là BaSO4 D. A là Na3PO4 ; B là Ba3(PO4)2.

Câu 13. Các dung dịch sau đuợc xếp theo chiều tăng giá trị pH (Cùng nồng độ) là

A. H2S ;  NaCl ; HNO3 ; KOH.                                      B. HNO3 ;  H2S ; NaCl ; KOH.

C.KOH ;  NaCl ; H2S ; HNO3.                          D. HNO3 ;  KOH ; NaCl ; H2S.

Câu 14. Cho: NH4NO3 (1), CH3COONa (2), Na2SO4 (3), Na2CO3 (4). Hãy chọn đáp án đúng.

A.(4), (3) có pH =7        B. (4), (2) có pH>7               C.(1), (3) có pH=7                D. (1), (3) có pH<7

Câu 15. Khi hoà tan trong nước, chất nào sau đây cho môi trường axit (pH< 7)? Chọn đáp án đúng.

A.Na2S                             B. KCl                                                C. NH4Cl        D. K3PO4

Câu 16. Các chất trong các nhóm nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A.Nhóm1: KNO3, H2S, Ba(OH)2, HCl                         B. Nhóm 2: HCl, NaCl, NaOH, K2SO4

C. Nhóm 3: CH3COOH, HNO3, BaCl2, Na2SO4 D. Nhóm 4: H2O, Ca(NO3)2, Al2(SO4)3, KOH

Câu 17. Cho: NH4Cl (1), CH3COONa (2), NaCl (3), Na2S (4). Hãy chọn đáp án đúng.

A.(4), (3) có pH =7                                B.(4), (2) có pH>7

C.(1), (3) có pH=7                                  D. (1), (3) có pH<7

Câu 18. Cho:    S2- + H2O    D           HS + OH

NH4+ + H2O       D      NH3 + H­3O+ ; Chọn đáp án đúng:

A.  S2- là axit, NH4+ là bazơ                               B. S2- là bazơ, NH4+ là axit

C.  S2- là axit, NH4+ là axit                                D. S2- là bazơ, NH4+ là bazơ

Câu 19. Cho: HCl + A ® NaCl + B ; Trong các câu trả lời sau, câu nào sai?

A. A là NaOH; B là H2O                                    B. A là CH3COONa; B là CH3COOH

C. A là Na2SO4; B là H2SO4 D. A là Na2S; B là H2S.

Câu 20. Cho 2 phản ứng: CH3COO + H2O      D         CH3COOH + OH và NH4+ + H2O    D          NH3 + H­3O+

A.CH3COO là axit, NH4+ là bazơ                    B. CH3COO là bazơ, NH4+ là axit

C. CH3COO là axit, NH4+ là axit                    D. CH3COO là bazơ, NH4+ là bazơ

Câu 21. Các dd sau đây có cùng nồng độ 1M, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. NH4NO3 B. H2SO4 C. Ba(OH)2 D. Al2(SO4)3

Câu 22. Cho các chất và ion được đánh số thứ tự như sau:

1. HCO3 2. K2CO3 3. H2O                                    4. Mg(OH)2

5. HPO4 2– 6. Al2O3 7. (NH4)2CO3 8. NH4Cl

Theo Bronstet, các chất và ion lưỡng tính là:

A.1,3,5,6,7.                B. 1,3,6                       C. 1,3,6,7                   D. 1,3,6,8

Câu 23. Chọn định nghĩa axit, bazơ theo Brosntet :

A. Axit là chất có khả năng cho H+ , bazơ là chất có khả năng cho OH

B. Axit là chất có khả năng nhận H+ , bazơ là chất có khả năng cho H +

C. Axit là chất có khả năng cho H+ , bazơ là chất có khả năng cho H +

D. Axit là chất có khả năng cho H+ , bazơ là chất có khả năng nhận H+

Câu 24. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Dung dịch axit có chứa ion H+ .                                                B. Dung dịch bazơ có chứa ion OH

C. Dung dịch muối không bao giờ có tính axit hoặc bazơ.        D. Dung dịch HNO3 có [ H+] > 10-7

Câu 25. Dựa vào tính chất lí,hoá học nào sau đây để phân biệt kiềm với bazơ không tan?

A. Tính hoà tan trong nước.                  B. Phản ứng nhiệt phân.                 C. Phản ứng với dd axit.        D. A và B đúng.

Câu 26. Những ion nào sau đây có thể cùng có mặt trong một dd ?

A. Mg2+, SO42 – , Cl , Ag+ .              B. H+, Na+, Al3+, Cl .

C. Fe2+, Câu2+, S2 – , Cl.                  D. OH , Na+, Ba2+ , Fe3+

Câu 27. Chọn câu đúng :

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.                                                B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

C. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá xanh.                D. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu 28. Trong các dung dịch sau đây: K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S , NaHCO3, có bao nhiêu dd có pH >7 ?

A. 1                 B. 2                 C.3                  D.4

Câu 29. Dung dịch X chứa : a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl và d mol NO3. Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa a,b,c,d?

A. 2a+2b = c+d                     B. a+b = c+d                         C. a+b = 2c+2d                     D. 2a+c = 2b+d

Câu 30. Cho a mol  NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dd chứa a mol NaOH, pH của dd sau phản ứng là

A. 7                 B. 0                 C. >7               D. < 7

Câu 31. Trộn V1 lit dd axit mạnh có pH = 5 với V2 lit dd bazơ mạnh có pH = 9 thu được dung dịch có pH = 6. Tỉ số V1/V2

A. 1 :1                                    B. 9 :11                      C. 2 :1                         D. 11:9

Câu 32. Dung dịch A chứa các ion : Na+, CO32 – , HCO3 , NH4+,  SO42 – . Nếu có quỳ tím, dd HCl và dd Ba(OH)2 thì có thể nhận được :

A. Tất cả các ion trong dd A trừ  ion Na+.                         B. Không nhận được ion nào trong dd A.

C. Tất cả các ion trong dd A trừ  ion Na+ và NH4+.                      C. Nhận được ion SO42- vàCO32-

Câu 33. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dd ?

A. AlCl3 và Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3 C. NaAlO2 và KOH              D. NaCl và AgNO3

Câu 34. Cho dd chứa các ion : Na+, Ca2+, H+, Ba2+, Mg2+, Cl. Nếu không đưa thêm ion lạ vào dd A , dùng chất nào sau đây có thể tách nhiều ion nhất ra khỏi dd A?

A. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ.                     B. Dung dịch K2CO3 vừa đủ.

C. Dung dịch NaOH vừa đủ.                                   D. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ.

Câu 35. Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 50 ml dd H3PO4 1M thì nồng độ mol/ lit của muối trong dd thu được là :         A. 0,33M                    B. 0,66M                    C. 0,44M                    D. 1,1M

Câu 36. Cho 200ml dd KOH vào 200ml dd AlCl3 1M thu được 7,8g kết tủa keo. CM của dd KOH là :

A. 1,5M                      B. 3,5M                      C. 1,5M và 3,5M                   D. 1,5M hoặc 3,5M

Câu 37. Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với 20ml dd H2SO4 0,075M . Nếu coi thể tích dd sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của 2 dd đầu thì pH của dd thu được là :

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 1,5

Câu 38. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dd Na3CO3 vào dd FeCl3:

A. Có kết tủa màu nâu đỏ.                           B. Có kết tủa màu lục nhạt và bọt khí sủi lên.

C. Có bọt khí sủi lên.                                               D. Có kết tủa màu nâu đỏ bọt khí sủi lên.

Câu 39. Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi :

A. Tạo thành chất kết tủa.               B. Tạo thành chất khí.

C. Tạo thành chất điện li yếu.                    D. Có ít nhất một trong 3 điều kiện trên.

Câu 40. Nếu pH của dd A là 11,5 và pH của dd B là 4,0 thì điều khẳng định nào sau đây đúng?

A. Dung dịch A có [H+] lớn hơn dd B .                 B. Dung dịch B có tính bazơ mạnh hơn A .

C. Dung dịch A có tính bazơ mạnh hơn B .                      D. Dung dịch A có tính axit mạnh hơn B .

Câu 41. Cho 0,5885g NH4Cl vào 100 ml dd NaOH có pH = 12 . Đun sôi dd sau đó làm nguội, dd thu được có giá trị pH nào sau đây?

A. pH < 7                   B. pH > 7                   C. pH = 7                   D. Không xác định được.

Câu 42. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dd?

A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

C.2Fe(NO3)3 + 2KI  → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Câu 43. Một dd có [OH]= 2,5.10-10 M. Môi trường của dd là :

A. axit                                    B. trung tính              C. bazơ                       D. không xác định được.

Câu 44. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ dd NaHSO4 vào dd hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3?

A. Không có hiện tượng gì.                                     B. Có bọt khí thoát ra ngay .

C. Một lát sau mới có bọt khí thoát ra.                  D. Có chất kết tủa màu trắng.

Câu 45. Cân bằng sau tồn tại trong dd : CH3COOH                   CH3COO +  H+ .

Trường hợp nào sau đây làm cho độ điện li của CH3COOH giảm?

A. Pha lỗng dd                                              B. Nhỏ thêm vài giọt dd HCl vào

C. Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaOH                       D. Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaCl.

Câu 46. Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ đến dư dd NaOH vào dd AlCl3?

A. Không có hiện tượng gì.

B. Có kết tủa keo trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư.

C. Có kết tủa keo trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư

D. Có  kết tủa keo trắng xuất hiện tan trong NaOH dư

Câu 47. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ dd HCl tới dư vào dd Na2ZnO2?

A. Không có hiện tượng gì.             B. Có kết tủa màu trắng xuất hiện không tan trong HCl dư.

C. Có  kết tủa màu trắng xuất hiện tan trong HCl dư.

D.  Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện tan trong HCl dư.

Câu 48. Nhỏ vài giọt dd phenolphtalein vào dd NH3 thấy dd chuyển màu hồng. Trường hợp nào sau đây làm cho màu của dd đậm lên?

A. Đun nhẹ dd NH3 B. Cho vào dd trên vài giọt dd HCl.

C. Cho vào dd trên vài giọt dd K2CO3.                  D. Cho vào dd trên vài giọt dd NH4Cl.

Câu 49. Khi cho dd Na2CO3 dư vào dd chứa các ion Ba2+, Fe3+, Al3+, NO3thì ḱt tủa thu được là :

A. Al(OH)3, Fe(OH)3 B. BaCO3 , Al(OH)3,Fe(OH)3 C. BaCO3 D. Fe(OH)3 , BaCO3

Câu 50. Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dd X có chứa các ion NH4+, SO42-, NO3 thấy có 11,65g kết tủa được tạo ra và đun nóng thì thu được 4,48 lit (đktc) một chất khí . Nồng độ mol của mỗi muối trong X là :

A. (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 2M             B. (NH4)2SO4 2M và NH4NO3 1M

C. (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 1M             D. (NH4)2SO4 0,5M và NH4NO3 2M

Câu 51. Dung dịch X có chứa các ion : NH4+, Fe2+, Fe3+, NO3 . Để chứng minh sự có mặt của các ion trong dd X cần dùng các hoá chất  nào sau đây?

A. Dung dịch kiềm, giấy quỳ tím, H2SO4 đặc, Cu.                       B. Dung dịch kiềm, giấy quỳ tím.

C. Giấy quỳ tím,  H2SO4 đặc, Cu.                                       D. Các chất khác.

Câu 52. Trong dd H3PO4 có bao nhiêu loại ion khác nhau?

A. 3                             B. 4                             C. 5                             D. 6

Câu 53. Cho từ từ dd Na2CO3 đến dư vào dd HCl , dung dịch thu được có

A. pH=7                     B. pH > 7                   C. pH < 7                   D. A,B,C đều có thể đúng.

Câu 54. Cho từ từ dd HCl vào dd Na2CO3 (tỉ lệ mol 1 :1), dung dịch thu được có

A. pH=7                     B. pH > 7                   C. pH < 7                   D. A,B,C đều có thể đúng.

Câu 55. Cho từ từ dd HCl vào dd NaHCO3(tỉ lệ mol 1:1) và có đun nóng , dung dịch thu được có

A. pH=7                     B. pH > 7                   C. pH < 7                   D. A,B,C đều có thể đúng.

Câu 56. Khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3, sẽ xảy ra hiện tượng:

A. Luợng kết tủa xuất hiện, tăng dần đến cực đại

B. Có kết tủa keo trắng vừa xuất hiện nhưng tan ngay, sau đó luợng kết tủa lại xuất hiện và tăng dần            C. Có kết tủa keo trắng xuất hiện nhiều dần, sau đó tan từ từ đến hết.

D. Kết quả khác

Câu 57. Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3, t mol Cl. Hệ thức liên hệ giữa x, y, z, t được xác định là:

A. x+ 2z = y + 2t         B. x+ 2y = z + 2t          C. z+ 2x = y+ t              D. x + 2y = z + t

Câu 58. Dung dịch HCl có pH = 3, cần pha loãng dung dịch  này bằng nước bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH =4?

A. 12lần                        B. 10 lần                        C. 1 lần                          D. 100 lần

Câu 59. Trộn 600 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH 1,25 M thu được 1 lit dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là:

A. 2                                B. 1                                 C. 0,7                              D. 1,3

Câu 60. Cho các chất dưới đây: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4, HgCl2, Al(OH)3. Các chất điện li yếu là:

A. H2O, NaCl, CH3COOH, Al(OH)3 B. Al(OH)3, CH3COOH, H2O

C. H2O, CH3COOH, Al(OH)3 , HgCl2 D. H2O, CH3COOH, CuSO4

Câu 61. Thm 900 ml H2O vào 100 ml dung dịch HCl có pH=2 thu được dung dịch A. Hỏi dung dịch A có pH bằng bao nhiêu?

A. 3                                B. 4                                 C. 1                                 D. 2

Câu 62. Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+;  0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3; v x mol Cl. Vậy x có giá trị là:

A. 0,3 mol                     B. 0,20 mol                   C. 0.35 mol                    D. 0,15 mol

Câu 63. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha được 500 ml dung dịch có pH=12?

A. 0,4g                          B. 0,1g                           C. 0,3g                            D. 0.2 g

Câu 64. Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,01 M thì nồng độ mol của ion H+ có giá trị nào sau đây?

A. Bằng 0,01 M           B. Không xác định được

C. Lớn hơn 0,01M       D. Nhỏ hơn 0,01M

Câu 65. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:

A. Sự có mặt của axit hồ tan                             B. Sự có mặt của bazơ hoà tan

C. Áp suất                     D. nhiệt độ

Câu 66. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất trong nước?

a. Môi trường điện li            b. dung môi không phân cực

c. dung môi phân cực           d. tạo liên kết hiđro với các chất tan

Câu 67. Thêm 900 ml vào 100ml dd A  có pH = 9 . pH của dd thu được sẽ bằng:

A. 9            B.  11               C. 10              D.  8

Câu 68. A là dung dịch NaOH có pH = 12; B là dung dịch H2SO4 có pH = 2. Để phản ứng đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B. Quan hệ giữa V1 và V2 là:

a.V1 = V2 b. V1 = 2V2 c. V2 = 2V1 d. Tất cả đếu sai

Câu 69: Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch có chứa 26,7g AlCl3 cho đến khi thu được 11,7g kết tủa thì dừng lại. Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là… lít

A. 0,45           B. 0,6              C. 0,65                        D. 0,45 hoặc 0,65

Câu 70. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy dung dịch vẩn đục. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong trở lại. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl vào thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch HCl thấy dung dịch trở nên trong suốt. Dung dịch X là dung dịch nào sau đây?

A. NaAlO2 B. Al2(SO4)3 C. Fe2(SO4)3 D. (NH4)2SO4

Câu 71. Thêm 150 ml dung dịch KOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 1M. Khối lượng các muối thu được trong dung dịch là:

A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4 B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4

C. 10,24 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4 D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4

Câu 72: Cho các phản ứng sau:

HCl + H2O ® Cl + H3O+ (1)

NH3 + H2O D NH4+ + OH (2)

CuSO4 + 5H2O ® CuSO4.5H2O (3)

HSO3 + H2O D  H3O+ + SO32- (4)

HSO3 + H2O D H2SO3 + OH (5)

Theo Bronxtet, H2O đóng vai trò là axit trong các phản ứng:

A. (1), (2), (3)                B. (2), (5)                       C. (2), (3), (4), (5)         D. (1), (4), (5)

Câu 73: Trộn 3 dung dịch H2SO4  0,1M; HNO3  0,2M; HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị V là:

A. 0,424 lít                     B. 0,414 lít                     C. 0,214 lít                     D. 0,134 lít

Câu 74. Theo  định  nghĩa  axit  – bazơ của  Bronxtet,  các chất  và  ion thuộc  dãy nào dưới  đây là các  chất lưỡng tính ?

A. CO32-, CH3COO-                                              B. ZnO, Al2O3, HSO4-, NH4+

C. ZnO, Al2O3, HCO3-, H2O                                D. NH4+, HCO3-, CH3COO-

Câu 75: dd CH3COOH 0,01M có pH = 3. Độ điện ly  của CH3COOH trong dd là

a. 0,5%                       b. 10%                        c. 2%              d. 2,5%

Câu 76. Trộn 1,8 lít dung dịch HCl  có pH = 1 với 3,6 lít dung dịch HCl có pH = 2 thì được 5,4 lít dung dịch HCl có pH là

a. 1,5                           b. 1,8                          c. 1,4                           d. 2,5

Câu 77. Cho các ion sau: NH4+ , SO42-, HSO4, C2H5O, Al3+, CO32-. Các ion có tính axit là:

A. SO42-, HSO4, C2H5O B. NH4+ , Al3+, HSO4

C. Al3+, CO32-, NH4+ D. CO32-, C2H5O‑ , NH4+

Câu 78. Cho các ion: Na+, CH3COO, SO42- , HCO3, CO32-, S2-, HS, SO32-, HSO3, NH4+, Cl , C6H5O. Các ion có tính bazo là:

  1. C6H5O-, S2-, CH3COO- , CO32-, Na+
  2. C6H5O- , Cl-, NH4+ , HCO3-
  3. HS-, HCO3-, SO32- , SO42-, HSO4-

Câu 79. Một dung dịch có chứa 2 cation là Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) với 2 anion là Cl ( x mol) và SO42- ( y mol). Khi cô cạn dung dịch thu được 46,9 gam chất rắn khan. Giá trị x, y là:

A. 0,1; 0,2      B. 0,2; 0,3      C. 0,3; 0,1      D. 0,3; 0,2

Câu 80. Dung dịch A gồm 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl và 0,2 mol NO3. Thêm từ từ dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch K2CO3 cho vào là:

A. 150 ml       B. 300 ml       C. 200 ml       D. 250 ml

Câu 81.Trộn 600 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH x mol/lit thu được 1 lit dung dịch có pH=1. Tính x:

A. 0,75M        B. 1M             C. 1,1M          D. 1,25M

Câu 82. Trộn 50 ml dung dịch HNO3 x mol/lit với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được dung dịch X. Để trung hoà lượng bazơ dư trong X cần 100 ml dung dịch HCl 0,1M. Giá trị x là:

A. 0,5M          B. 0,75M        C. 1,0M          D. 1,5M

Câu 83. Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH a mol/lit v Ba(OH)2 b mol/lit. Để trung hoà 50 ml dung dịch X cần 60 ml dung dịch HCl 0,1M. Mặt khác cho một lượng dư dung dịch Na2CO3 vào 100 ml dung dịch X thấy tạo thành 0,394 gam kết tủa. a, b lần lượt là:

A. 0,1M v 0,01M      B. 0,1M v 0,08M

C. 0,08M v 0,01 M   D. 0,08M v 0,02M

Câu 84. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

a. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch

b. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dịng điện

c. sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

d. Sự điện li là quá trình oxi hĩa – khử

Câu 85. Vì sao dung dịch của các muối, axit, bazơ dẫn điện?

a. Do muối, axit, bazơ có khả năng phân li ra ion trong dung dịch

b. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện

c. Do có sự di chuyển của electron tạo thnh dịng electron

d. Do phân tử của chúng dẫn được điện

Câu 86. Chất nào sau đây là chất điện li?

a. rượu etylic b. nước nguyên chất c. axit sunfuric                      d. glucozơ

Câu 87. Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

a. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3 b. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3

c. Na2SO4, HNO3, Al2O3 d. NaHCO3 , ZnO, Zn(OH)2

Câu 88: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương

ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là(giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)

A. y = 100x.                 B. y = 2x.                      C. y = x – 2.                  D. y = x + 2.

Câu 89: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2  là:

A. HNO3, NaCl, Na2SO4.                                 B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.

C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.                             D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

Câu 90: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2  0,1M v NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm

H2SO4  0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 7.                               B. 2.                               C. 1.                               D. 6.

Câu 91: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3  và 0,1 mol H2SO4

đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết

tủa trên là

A. 0,45.                        B. 0,35.                           C. 0,25.                             D. 0,05.

Câu 92: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản

ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

A. 4.    B. 5.    C. 7.    D. 6.

Câu 93: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 4.                              B. 3.                                C. 2.                                  D. 1.

Câu  94 :  Cho  Dãy  các  chất  :  KAl(SO4)2.12H2O,  C2H5OH,  C12H22O11   (saccarozơ),  CH3COOH, Ca(OH)2, CHCOONH4. Số chất điện li là :

A. 3                             B. 4                              C. 5                              D. 2

Câu 95 : Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3  với 100 ml dung dịch NaOH nồng

độ a  (mol/l) thu được  200  ml  dung  dịch có pH = 12. Giá trị  của a là (biết trong mọi dung dịch

[H+][OH-] = 10-14)

A. 0,15            B. 0,30             C. 0,03             D. 0,12

Câu 96 : Cho 0,1 mol P2O5  vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất :

A. K3PO4, K2HPO4 B. K2HPO4, KH2PO4   C. K3PO4, KOH    D. H3PO4, KH2PO4

Câu 97 : Hỗn hợp ( Mg, Al) pư với 250 ml dd  hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,5M. Sau pư kết thúc thu được 4,368 lit khí ở đkc. Trong pư trên:

A. axit vừa đủ           B. không xác định được      C. axit dư       D. axit thiếu

Câu 98 : Dự đoán hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dd Na2CO3 vào dd FeCl3:

A. có kết tủa và bọt khí      B. có bọt khí         C. không có hiện tượng   D. có kết tủa

Câu 99 : Cho m gam hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dd X ( HCl 1M và H2SO4 0,5M) thì thu được 11,144 lit khí ở đkc và dd Y. Coi thể tích là không đổi thì dd Y có pH là:

A. 6                                B. 1                                 C. 2                                 D. 7

Câu 100 :  Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư thu được dd X và 3,36 lit khí ở đkc. Để trung hoà X cần 75 ml dd H2SO4 aM. Giá trị của a là:

A. 1                                B. 1,5                             C. 1,25                           D. 2